گزارش تصویری از تیرهای برق چاف و چمخاله و معابر اصلی

بارش شدید برف، در شهر چاف و چمخاله باعث خرابی های دکل ها و تیرهای برق شد که موجب شد تا برق آن شهر و روستاهای اطراف به کلی قطع شود.

به گزارش لنگرخبر، چهارشنبه ۶ بهمن شاهد بارش برق در شهرستان لنگرود بودیم که این بارش در چاف و چمخاله چند برابر بیشتر از لنگرود بود.

بارش در لنگرود حدود ۱۰ سانت و در چاف و چمخاله بیش از ۵۰ سانت گزارش شده است.

بارش شدید برف، در شهر چاف و چمخاله باعث خرابی های دکل ها و تیرهای برق شد که موجب شد تا برق آن شهر و روستاهای اطراف به کلی قطع شود.

بنابر گزارش های رسیده بیش از ۲۰۰ تیر برق تخریب شد.