تصاویر کمتر دیده شده از شهید املاکی
تصاویر کمتر دیده شده از شهید املاکی

 شهید قهرمان جاویدالاثر حسین املاکی              

 شهید قهرمان جاویدالاثر حسین املاکی