بنر شهید املاکی در مناطق عملیاتی جنوب سال ۱۳۹۳
بنر شهید املاکی در مناطق عملیاتی جنوب سال ۱۳۹۳

بنر شهید املاکی در مناطق عملیاتی جنوب سال ۱۳۹۳    

بنر شهید املاکی در مناطق عملیاتی جنوب سال ۱۳۹۳