تصاویری از حضور مسئولان در مراسم شهید املاکی
تصاویری از حضور مسئولان در مراسم شهید املاکی

تصاویری از حضور مسئولان در مراسم شهید املاکی ۹ فروردین ۱۳۹۳

تصاویری از حضور مسئولان در مراسم شهید املاکی ۹ فروردین ۱۳۹۳