خدا.. یک کاربر همیشه آنلاین

جنگ و زن : این فضای مجازی گاهی آنقدر دلفریب و زیبا میشود که یادمان میرود اینجا آن محیط ساده و گرم زیبایخانواده و آشنایان نیستو باید همیشه هوشیار باشیم که ما از این ابزار به عنوان دانش و آموزش استفاده کنیم نهسواستفاده….مراقب دست راستمــــان که کلیک می کندو چشمانمان که نظاره می کند باشیم” […]

جنگ و زن : این فضای مجازی گاهی آنقدر دلفریب و زیبا میشود که یادمان میرود اینجا آن محیط ساده و گرم زیبایخانواده و آشنایان نیستو باید همیشه هوشیار باشیم که ما از این ابزار به عنوان دانش و آموزش استفاده کنیم نهسواستفاده….مراقب دست راستمــــان که کلیک می کندو چشمانمان که نظاره می کند باشیم” کل اولئـــک کان عنـــه مسئــــولا “و بدانیم و آگاه باشیـــم کهخـــــداوندهم یک کاربـــــر همیشــــه ” آنلاین ” اینجــــاست