چشمک زدن رئیس جمهور در حین سخنرانی! + عکس

چشمک زدن رئیس جمهور در حین سخنرانی! + عکس    

چشمک زدن رئیس جمهور در حین سخنرانی! + عکس