عالمی که افتخارش سربازی ولی امر است

سلام بر مردان الهی بیشه ولایت ،سلام بر آن ابر مردانی که فقط کشف کروب از قلب ولی امر برایشان مهم است و نه ملاحظات شخصی و گروهی وحزبیشان و سلام بر حضرت آیت الله علم الهدی که در روزگاری که ویروس دنیازدگی و یا شبهات و التقات ها شمشیر انقلابی گری مدعیان علم را […]

سلام بر مردان الهی بیشه ولایت ،سلام بر آن ابر مردانی که فقط کشف کروب از قلب ولی امر برایشان مهم است و نه ملاحظات شخصی و گروهی وحزبیشان و سلام بر حضرت آیت الله علم الهدی که در روزگاری که ویروس دنیازدگی و یا شبهات و التقات ها شمشیر انقلابی گری مدعیان علم را کند کرده است براستی او ذوالفقار ولی امر است.