آگهی ترحیم امیر خسروی + عکس

جسد مه آفرید امیرخسروی پس از تحویل به خانواده اش در بهشت زهرا(س) دفن شد.          

جسد مه آفرید امیرخسروی پس از تحویل به خانواده اش در بهشت زهرا(س) دفن شد.