تیموریان در مراسم بدرقه تیم ملی از زیر قرآن مجید عبور کرد و به کتاب آسمانی مسلمانان و معجزه  آخرین فرستاده خداوند پیامبر اکرم حضرت محمد(ص) بوسه زد.

 تیموریان در مراسم بدرقه تیم ملی از زیر قرآن مجید عبور کرد و به کتاب آسمانی مسلمانان و معجزه  آخرین فرستاده خداوند پیامبر اکرم حضرت محمد(ص) بوسه زد.