تصویر کمتر دیده شده از پیکر شهید عبدالکریمی

 

 

30