آخرین نطق شهید دکتر عبدالکریمی ۴ روز قبل از شهادت

آخرین نطق شهید سیف الله عبدالکریمی ۴ روز قبل از شهادت