رشد ٨٠ درصدی بیمه کارگران در لنگرود
رشد ٨٠ درصدی بیمه کارگران در لنگرود

رئیس تامین اجتماعی شعبه لنگرود بیان کرد: تعداد ٢۵٨١ نفر بازنشسته ، ٣٧۴ نفر ازکارافتاده و ٢٠١۶ نفر بازمانده، مستمری‌بگیران تامین اجتماعی لنگرود را تشکیل می‌دهند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، غریبعلی کریمی تعداد بیمه‌شدگان تحت پوشش شهرستان را حدود ١٨٠٠٠ نفر برشمرده و اظهار داشت: در حال حاضر تعداد ٨٢۵١ بیمه شده اصلی، ٢٣٨٧ بیمه شده مشاغل آزاد، ١٧٧۶ بیمه شده اختیاری، ١۴٩۶ بیمه شده کارگر ساختمانی، ٢٩٣١ راننده، ۵۴٩ قالیباف و فعال صنایع دستی و ۴١١ مقرری بگیر بیمه بیکاری مهمترین گروههای بیمه‌شدگان شهرستان را دربرمی‌گیرند.

کریمی، رشد ۵ درصدی بیمه‌شدگان حرف و مشاغل آزاد، افزایش ٧٩ درصدی کارگران ساختمانی از ٨٣٢ نفر به ١۴٩۶ نفر و رشد ۶ درصدی رانندگان را از اصلی‌ترین شاخص‌های ارتقای فرهنگ بیمه‌ای در تامین اجتماعی لنگرود برشمرده و خاطر نشان کرد: طی یکساله اخیر تعداد مستمری‌بگیران بازمانده نیز ۵ درصد افزایش یافته است.

رئیس تامین اجتماعی لنگرود همچنین اذعان داشت: به منظور ارائه تعهدات بلند مدت در قالب انواع مستمری‌ها، لغایت آذرماه سالجاری بیش از ٢٣۴ میلیارد ریال بازنشستگی، ٣۵ میلیارد ریال از کار افتادگی و حدود ٩٠ میلیارد ریال بابت بازماندگان پرداخت شده است.

وی افزود: در همین مدت قریب به ٣ میلیارد ریال غرامت دستمزد ایام بیماری و حدود ١ میلیارد ریال انواع کمک هزینه‌ها در کنار ٣۵ میلیارد ریال مقرری بیمه بیکاری به بیمه شدگان شهرستان در زمره تعهدات کوتاه مدت پرداخت شده است. دریافت بیش از ٩٨ درصد لیست‌ها و فیش‌های حق بیمه بصورت اینترنتی و اتمام طرح ثبت شماره‌های بیمه‌های اجتماعی مخاطبین از عمده‌ترین دستاوردهای این شعبه در سالجاری است.