فیلم پخش شده شبکه باران از حضور مردم شهرستان لنگرود در راهپیمایی روز قدس

فیلم پخش شده شبکه باران از حضور مردم شهرستان لنگرود در راهپیمایی روز قدس شهرستان لنگرود بخش کومله بخش اطاقور

فیلم پخش شده شبکه باران از حضور مردم شهرستان لنگرود در راهپیمایی روز قدس

شهرستان لنگرود

بخش کومله

بخش اطاقور