شهرداری ها با شهرفروشی منابع را تامین می کنند/قانون شهرداری ها قدمت بیش از۴۰ سال دارد
شهرداری ها با شهرفروشی منابع را تامین می کنند/قانون شهرداری ها قدمت بیش از۴۰ سال دارد

رییس فراکسیون مدیریت شهری با بیان ابنکه شهرداری ها ازدرآمد پایداربرخوردار نیستند،گفت: بازنگری درقانون شهرداری ها ضروری است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، مهرداد بائوج لاهوتی درگفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه بررسی طرح جامع مدیریت شهری تا زمان ارسال لایحه دولت به مجلس متوقف شده است،گفت: اگر لایحه دولت به مجلس درمدت زمان کوتاهی ارسال شود، طرح نمایندگان و لایحه دولت به دلیل هدف مشترک ادغام می شوند؛ درغیراین صورت بررسی طرح مجلس ادامه پیدا کند.

نماینده مردم لنگرود درمجلس شورای اسلامی، افزود: قانون شهرداری ها قدمتی ۴۰ تا ۵۰ سال دارد، بنابراین ضروری است دراین قانون بازنگری صورت گیرد، به ویژه درمدیریت یکپارچه شهری برخی تصدی گری های دولت باید به شهرداری ها واگذار شود؛ همچنین باید به درآمد پایدارشهرداری ها نیز توجه کرد، در واقع درحال حاضر شهرداری ها با شهرفروشی خود را اداره می کنند؛ بنابراین این آسیب ها دربدنه مدیریت شهری وجود دارد.

وی تاکید کرد: امیدواریم دولت لایحه جامع مدیریت شهری و درآمد پایدارشهرداری ها را به مجلس ارسال کند، البته لایحه استخدامی شهرداری ها نیز درحال حاضردرکمیسیون اجتماعی درحال بررسی است که امیدواریم هرچه سریعتر به صحن جلس ارجاع شود؛ بنابراین برای ایجاد درآمد پایدار می توان با استفاده از برخی عوارض این مشکل را حل کرد، ضمن اینکه عوارض نوسازی نیز بسیاری قدیمی است و درمیزان آن می توان تجدیدنظرکرد؛ بنابراین باید درآمد مستمر وپایدار برای شهرداری ها ایجادکرد.

رییس فراکسیون مدیریت شهری با اشاره به اینکه اداره کتابخانه ها،شرکت های آب و فاضلاب و وظایف مربوط به محیط زیست و تربیت بدنی را به شهرداری ها باید واگذار شود، تصریح کرد: با واگذاری برخی اموربه شهرداری ها بارمالی دولت کاهش پیدا می کند، البته انتقال وظایف باید همراه با اعتبارات لازم انجام شود؛ البته درطرح جامع مدیریت شهری شفاف سازی درمنابع صورت می گیرد.