رباعی: بچه کش صهیونیست

رباعی: بچه کش صهیونیست با موضوع شکست اخیر اسراییل غاصب در باریکه غزه  

رباعی: بچه کش صهیونیست با موضوع شکست اخیر اسراییل غاصب در باریکه غزه

 

1