نصب تصویر دکتر روحانی در سالن جلسات فرمانداری لنگرود + تصویر

نصب تصویر دکتر روحانی در سالن جلسات فرمانداری لنگرود + تصویر  

نصب تصویر دکتر روحانی در سالن جلسات فرمانداری لنگرود + تصویر

 

1

2