برای تزریقات در بیمارستان ، اولویت با بیماران اورژانسی است

دکتر غلامپور اظهار کرد : با توجه به محدودیتی که در تعداد پرستارها وجود دارد اولویت با بیماران اورژانسی است . به گزارش لنگرنیوز ، در چند گزارش که به تحریه لنگرنیوز ارسال شد حاکی از این بود که پرستاران بیمارستان امینی لنگرود از پذیرش تزریقات که توسط مطب های شخصی نسخه میشود امتناع می کنند […]

دکتر غلامپور اظهار کرد : با توجه به محدودیتی که در تعداد پرستارها وجود دارد اولویت با بیماران اورژانسی است .

به گزارش لنگرنیوز ، در چند گزارش که به تحریه لنگرنیوز ارسال شد حاکی از این بود که پرستاران بیمارستان امینی لنگرود از پذیرش تزریقات که توسط مطب های شخصی نسخه میشود امتناع می کنند و این مورد نارضایتی بیماران می شد. برای روشن شدن اصل مطلب و دلیل این کار به سراغ مسئول شبکه بهداشت لنگرود رفتیم تا این سوال را از وی بپرسیم.

دکتر رامین غلامپور در گفت و گو با لنگرنیوز در این خصوص گفت : بیمارستان لنگرود بیشتر خدمات اورژانس ارائه می شود و این طور نیست که خدمات مطب های شخصی را انجام دهد.

وی گفت : از لحاظ قانونی هم این مورد صحیح می باشد و اورژانس باید خدمات اضطراری را انجام دهد.

دکتر غلامپور اظهار کرد : با توجه به محدودیتی که در تعداد پرستارها وجود دارد اولویت با بیماران اورژانسی است .

وی با بیان اینکه پرستاران موظف به اجرای کلیه دستورات پزشکان اورژانس و متخصصین بیمارستان امینی هستند گفت : نسخه های که برای بیماران شامل تزریقات است و در مطب های شخصی انجام می شود به دلیل محدودیت پرسنل بخش اورژانس بیمارستان ، انجام نخواهد شد و اولویت با بیمارانی است که توسط پزشکان بیمارستان ویزیت می شوند.

وی با تاکید به گفته های خود افزود : به دلیل اینکه از کمترین امکانات بیشترین خدمات را به بیماران ارائه دهیم فقط برای بیماران اورژانس خدمات ارائه می شود.