ضدنظام،موسوی را ۲۰ سال در آب نمک نگه داشته بود + فیلم
ضدنظام،موسوی را ۲۰ سال در آب نمک نگه داشته بود + فیلم

ضد نظام موسوی را بیست سال در آب نمک نگه داشت تا بتواند در زمانش از او استفاده کند، آینده میرحسین ریشه در ظلم هایی دارد که در گذشته نسبت به نظام روا داشته است. {flv}rasaie-fetne88|||1{/flv}  

ضد نظام موسوی را بیست سال در آب نمک نگه داشت تا بتواند در زمانش از او استفاده کند، آینده میرحسین ریشه در ظلم هایی دارد که در گذشته نسبت به نظام روا داشته است.

{flv}rasaie-fetne88|||1{/flv}