تیرچراغ برقی که چندین نوع گُل می دهد
تیرچراغ برقی که چندین نوع گُل می دهد

به گزارش لنگرنیوز سایت خبری «لاهیجان» ، یک خانواده ی طبیعت دوست لاهیجانی با رنگ کردن تیر برق بتنی مقابل منزلشان و ایجاد باغچه های کوچک بر روی آن، نمای مقابل ساختمانش را به باغچه ای کوچک مبدل کرد. این ساختمان در بازارچه ی منجمی ، بین محله غریب آباد و خمیرکلایه قرار دارد.

به گزارش لنگرنیوز سایت خبری «لاهیجان» ، یک خانواده ی طبیعت دوست لاهیجانی با رنگ کردن تیر برق بتنی مقابل منزلشان و ایجاد باغچه های کوچک بر روی آن، نمای مقابل ساختمانش را به باغچه ای کوچک مبدل کرد.

این ساختمان در بازارچه ی منجمی ، بین محله غریب آباد و خمیرکلایه قرار دارد.

1