تمام گاف های آقای رئیس جمهور

{flv}ghaf Hollande|||1{/flv}

{flv}ghaf Hollande|||1{/flv}