جمعه, ۲ آبان , ۱۳۹۹
توصیه مرحوم قاضی برای دعایی در قنوت ۲۶ بهمن ۱۳۹۴

توصیه مرحوم قاضی برای دعایی در قنوت

مرحوم حضرت آیت الله سید علی آقا قاضی شاگردان خود را به خواندن دعایی در قنوت سفارش می کرد.