صداقت و امانت رسالت اصلی خبرنگاران/مسئولان با خبرنگاران همکاری کنند

امام جمعه کومله، صداقت و امانت را از مهم ترین رسالت های خبرنگاران عنوان کرد و گفت: یک انسان امانت دار به اسرار خیانت نمی کند و در مواقعی که فاش شدن اسرار موجب فتنه و آشوب و آسیب به نظام شود باید امانت داری را رعایت کند.

شوخی‌های رسانه‌ای در مورد با ارزش‌ترین مخلوقات خداوند گام اول دشمن درتغییر محتوای باطنی جوانان

امام جمعه کومله، شوخی های رسانه ای در مورد با ارزش ترین مخلوقات خداوند و پدر و مادر را قدم اول دشمن در تغییر محتوای باطنی جوانان دانست و گفت: ما نباید از شوخی های رسانه ای غافل شویم و این هشدار جدی است.