شنبه, ۱۰ آبان , ۱۳۹۹
برای مادرم؛ امیرۀ آسمان ۰۲ اسفند ۱۳۹۴

برای مادرم؛ امیرۀ آسمان

بعد از تو، نباید آفتاب بر می آمد و ماه می تراوید؛ دیگر آسمان را نیازی به آنها نبود و هنوز هم نیست ، که تو آنقدر تابناک هستی