یکشنبه, ۶ مهر , ۱۳۹۹
قانون درباره ادامه کار نمایندگان متخلّف سکوت کرده است ۰۱ شهریور ۱۳۹۸
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس:

قانون درباره ادامه کار نمایندگان متخلّف سکوت کرده است

جمالی نوبندگانی گفت: هیچ‌گونه موضوعی در قانون اساسی و یا در آیین‌نامه داخلی مجلس به صراحت درباره برکناری یا اخراج نمایندگان متخلّف نیامده است.