خیابان
خیابانهایی که دیگر یکنواخت نیستند! /تصاویر ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

خیابانهایی که دیگر یکنواخت نیستند! /تصاویر

هنر هرجایی که بتواند توجه شما را جلب کند،یعنی موفقیت آمیز بوده و حرفی برای گفتن داشته است: چه در گالری های مشهور دنیا یا در گوشه ای از خیابان!