پنج شنبه, ۸ آبان , ۱۳۹۹
بررسی رفتار سیاسی رأی دهندگان در گزینش کاندیداهای مورد نظر خود براساس الگوی اقتصاد سیاسی ۰۲ اسفند ۱۳۹۴

بررسی رفتار سیاسی رأی دهندگان در گزینش کاندیداهای مورد نظر خود براساس الگوی اقتصاد سیاسی

متن حاضر به بررسی و تحلیل و ارزیابی نظرات معطوف به انتخابات و رفتار سیاسی رأی دهندگان انتخاباتی به کاندیداهای مورد نظر خود براساس الگوی نظری اقتصاد سیاسی می پردازد.