پرتاب چند سنگ به شیشه سفارت بدتر بود یا تجاوز به دو نوجوان معصوم؟

آیت‌الله علم‌الهدی با اشاره به تجاوز به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده گفت: چرا این بازی را امروز سیاستمداران ما در مقابل این دولت ناپاک نجس العین متجاوز سعودی راه نیانداختند که آنان بیایند با دو تا سنگ به شیشه سفارت زدن، این سروصدا را در دنیا برای ما راه بیندازند، همه محکوم کنند و قطع رابطه کنند؟ چرا آنجا این‌جور برخورد نشد؟