مردم به داد مظلومیت «امام زاده حسن کومله» برسند/مکاتبات اداری و مصاحبه ها در حمایت از حقوق اوقاف بود

بازدار با تاکید بر اینکه مردم و مسئولین به داد مظلومیت امامزاده حسن کومله برسند، افزود: موقوفات تکه های فلک هستند و زمین امامزاده حسن کومله وقف امامزاده است، باید به این امامزاده نگاه ویژه شود و متدینین نیز باید در این کار کمک حال باشند.