شبکه دامپزشکی لنگرود
ضبط بیش از ۸۰۰ کیلوگرم فرآورده دامی غیربهداشتی در لنگرود ۲۷ فروردین ۱۳۹۷
رئیس شبکه دامپزشکی لنگرود خبر داد

ضبط بیش از ۸۰۰ کیلوگرم فرآورده دامی غیربهداشتی در لنگرود

رئیس شبکه دامپزشکی لنگرود از کشف و ضبط بیش از ۸۰۰ کیلوگرم فرآورده دامی غیربهداشتی در لنگرود خبر داد.

کشف و ضبط بیش از ۱۶۰۰ کیلوگرم ماهی غیر بهداشتی و فاسد در لنگرود ۱۹ آذر ۱۳۹۴

کشف و ضبط بیش از ۱۶۰۰ کیلوگرم ماهی غیر بهداشتی و فاسد در لنگرود

رئیس شبکه دامپزشکی لنگرود از کشف و ضبط بیش از ۱۶۰۰ کیلوگرم ماهی غیر بهداشتی و فاسد در این شهرستان طی یک ماه گذشته خبر داد.