اعتراض شدید به بیانیه حمایت اروپا از عنصر شناخته شده تروریستى

در این دیدارها خطاب به سفرای فرانسه و آلمان این نکته تاکید شد که بیانیه‌های صادره از سوی آنها، مصداق دقیق برخورد دوگانه و منافقانه این کشورها در قبال تروریسم و فرار کردن از مسئولیتهایشان در مبارزه با اقدامات تروریستی است.