ژوئیه ۲۰۲۱ «گرمترین ماه ثبت شده در تاریخ» اعلام شد

ایتنا – اگرچه این افزایش ممکن است عدد قابل توجهی به نظر نرسد، ولی تاثیر آن بر زمین می‌تواند چشمگیر باشد. موج‌های حرارتی قابل‌توجه‌تر، افزایش سطح اقیانوس‌ها ناشی از ذوب یخچال‌ها، و ترکیبی از تداوم خشکسالی در برخی از نواحی و سیل در نواحی دیگر.

ژوئیه ۲۰۲۱ «گرم ترین ماه ثبت شده در تاریخ» اعلام شد

ایتنا – اگرچه این افزایش ممکن است عدد قابل توجهی به نظر نرسد، ولی تاثیر آن بر زمین می‌تواند چشمگیر باشد. موج‌های حرارتی قابل‌توجه‌تر، افزایش سطح اقیانوس‌ها ناشی از ذوب یخچال‌ها، و ترکیبی از تداوم خشکسالی در برخی از نواحی و سیل در نواحی دیگر.