گاف جدید بی بی سی در انعکاس خبر لغو مجوز یالثارات

کانال شبکه بی بی سی در انعکاس خبر لغو مجوز هفته نامه یا لثارات با اشاره به اطلاعیه دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات، علت لغو مجوز را تبصره دو ماده ۶ قانون مطبوعات دانسته اما در توضیح این تبصره، به بند دوی ماده ۶ قانون مطبوعات اشاره کرده است.