کاش ما هم آفتابی می شدیم …

به گزارش سرویس وبلاگستان لنگرنیوز،اسماعیل یکتایی در بروز رسانی وبلاگ خود شعری را در مورد شهید املاکی سروده است که در زیر آمده است : 

 

 

خـــــــاطرات یک حـــــــکایت بشـــــنوید
دردهایی بی نـــــــــــهایت بشـــــــنوید

 

روزگــــــار وصــــــــــلت و هــــــجران یار
جـنـــگ بود و عاشــــــقان بی قـــرار…

 

ســــــوختن،پرداخـــــتن،جــــــان باختن
درد را با ســــــــــوز و ســــازش ساختن

 

شــــــور بود و زخــــــــم آتشـــــــپاره ها
ســــــــیـنه بود و ترکــــــــش خمپاره ها

 

بی ریایی بین ما یک رســـــــــــــــم بود
عشـــــــق بود و درد بود و خــــــصم بود

 

اشـــــــک بود و غـــــــربت پــــــــروانه ها
تــــــــیر،هـــــم آغـــــــوش آن دردانه ها

 

ســـــــــینه هاشان خاکی و خاکستری
دیـده های آســـــــــمانی، عــــــــــنبری

 

شـــــــــکوه ها و نای نی را دیـــــــده ام
روزگاری جــــــــــام مــــــــــی را دیده ام

 

یاد ایـــــــــــامی که با قـــــلب جـــــــــدا
عشق بازان،سرجـــــــدا، پیکر جــــــــدا

 

کاش ما هم آفــتابی می شــــــــــــدیم
نی اسیر هر ســرابی می شــــــــــدیم

 

آه از روزی که مـــــا بی خود شــــــــدیم
بی خبر از حــــــال و روز خود شــــــدیم

 

زخــم هم از ما شــــــــــــکایت می کند
از جـــــــدایی ها حـــــــــــکایت می کند

 

گــــــفت روزی بین ما اســـــــــــــرار بود
« لا فـــــتی الا علی » ســـــــــــردار بود

 

مــــــثنوی اکنون چه می خواهی بگــــو
تــــــو ز احــــــــوالم که آگاهــــــــــی بگو

 

باز ســــری در دلــــــم در بســــته است
این دل وامـــــــانده امشـب خسته است

 

خســـــته از نامــــــــردمان پســت و دون
کیســــه دوزان شــــقی،غـــــافل ز خون

 

عاشقی، مستانگی ها گم شده است
همت و مـــــــردانگی ها گم شده است

 

آخــــــر اینـجا دستـــها، یکدست نیست
در خـــــرابــــــات دل مــــا مست نیست

 

این کــــــلام آخـــــــــرین فــــریاد ماست
آخــــــرین فـــــــریاد مــــــا در یاد ماست

 

عاشــــقی درد هـــــــزاران چاره هست
عشـــق در رفتن، هتتتزاران پاره هست

 

بنـــــــــگرید اینجــــــا که ما وامـــانده ایم
دســــــت ما گــــیرید،مــــا جا مانده ایم

 

کشــــــت مــــــــا را داغ یـــــــاران کمیل
هـــــــمـت مـــــــــردان گــــــــردان کمیل

 

اشـــــــک ســــرداری که بــا سوز و گداز
ســــــــــینه های آســـــمان را کـــرد باز

 

یـــاد «امــــــلاکـــــــی» کـــه او پرواز کرد
ســـیرت خـــوش سیرتان را هم ناز کرد

 

گــرچـــه اینجــــــــا یک ظهور دیگر است
مثنـــــوی گفـــتن حضــــــور دیـگر است

 

                                                       اسماعیل یکتایی لنگرودی

author ۱۰ فروردین ۱۳۹۲
author 186 views