دختر موتورسوار در تهران بزرگ

راننده ریو سفید در حال عکاسی از دختر موتور سوار به ناگهان از مسیر خارج و گوشه اتوبان چپ کرد.

 

 

 

 

 

author ۲۸ فروردین ۱۳۹۳
author 173 views