مهاجمان ازپشت بام هامی آیند

عصری که درآن قرار داریم ، عصر ارتباطات وعصر سلطه پدیده رسانه بر زندگی انسان هاست.بی گمان برنامه های رادیویی وتلویزیونی موفق شده اند افکار وعقاید انسان های بی شماری را دستخوش تغییر سازند.

تمدن منحط غرب برای ترویج سکولاریسم اقدام به تأسیس هزاران شبکه رادیویی وتلویزیونی کرده اند که به صورت شبانه روزی برنامه های گوناگونی را با این هدف پخش می کنند. متأسفانه دست یابی به این شبکه ها درکشور ما به سادگی امکان پذیر است ؛ زیرا امکان تهیه و دریافت وسایل ماهواره ای با سهولت وقیمت نازل فراهم آمده است .

باید توجه داشت که وقتی سخن از ماهواره به میان می آید، ابتدا مسائل ضد فرهنگی آن جلب توجه می کند، سپس مسائل سیاسی ، علمی و ورزشی ایفای نقش می نمایند. بیشتر شبکه های فارسی زبان ماهواره ای ،دریک تقسیم بندی معمولی، به شبکه های سیاسی وغیر سیاسی تقسیم می شوند که بر اساس تحقیقات به عمل آمده تمام ی این شبکه ها، باوجود هدف ها و سلیقه های گوناگون ، درهجوم به مبانی دینی به طور جدی اشتراک دارند و هرکدا م با مأموریتی خاص به مقابله با اسلام برخاسته اند .

این هجوم اگر چه آرام و خاموش آغاز شده ، اکنون شکل وسیع وجدی تری یافته است وبسیار حساب شده ، اصول وپایه های اعتقادی مردم را هدف قرارداده و با دقت ماهرانه ای تمام گروه های مختلف جامعه را در برگرفته است.

بررسی انواع شبکه های ماهواره ای

می توان برنامه هایی را که از طریق ماهواره پخش می شود، به دودسته تقسیم کرد:

۱- برنامه هایی که اطلاعاتی را از فرهنگ ها و تمدن های گوناگون به ما می دهد؛ از قبیل اخبار، گزارش، فیلم های مستند اطلاعات علمی و مانند آن.

۲- برنامه های مبتذل اخلاقی، مذهبی و سیاسی در قالب مصاحبه، فیلم و گزارش.

می توان به دسته اول، از زاویه روابط میان فرهنگ ها نگاه کرد و به دسته دوم، از زاویه تقابل میان فرهنگ ها.

برنامه های دسته دوم، مورد اعتراض کارشناسان خارجی نیز واقع شده؛ زیرا بسیاری از شبکه های ماهواره ای، به جای دولت، در اختیار بخش خصوصی است و غالب آ ن ها برای جلب مشتری بیشتر، به تهیه این گونه برنامه های تخریبی مبادرت می ورزند.

بدیهی است که در شبکه های تلویزیونی ماهواره، مطالب جالب و موضوعات مفیدی نیز مطرح می شود؛مثل نحوه پیش گیری یا مهار حوادث و بلایای طبیعی، و پیش بینی وقوع زلزله و …..

اما واقعیت این است که در برنام ه های دسته نخست نیز اخبار و گزارش و حتی فیلم های آموزنده با القای اندیشه های خاص سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و شگردهای گوناگون خبر پراکنی و سانسور و بزرگ نمایی در موارد دلخواه، تجزیه و تحلیل های نادرست و تحمیل فرهنگ پوچ غربی همراه است.

درباره برنامه های دسته دوم، کافی است به چند گزارش در این زمینه توجه شود:

یکی از مسلمانان هندی در نامه ای به روزنامه اردو زبان  نوشته است : امروز ماهواره ها مشکل کسانی را که به (revolution) خاطر حفظ آبرو، زنان و دختران خود را به سینما نمی برند دوچندان کرده است؛ چون فسادی که در سینما ها محبوس بود، اینک به داخل خانه ها آمده است و ماهواره ها، زنان برهنه و یا نیمه عریان را که در آغوش مردان جای گرفته اند، به نمایش می گذارند و ما نیز با محارم خود در خانه هایمان به تماشای آن ها می نشینیم.

مردم دنیا، تحت پوشش هنر، این گونه هنرپیشه ها را ارج مینهند؛ اما آن ها در واقع، عزّت وآبروندارند. این برنامه های تلویزیونی، مسلمانان را از مذهب و دین دور می کند و لذا، قبل از هر کاری باید این شیطان را از خانه دور انداخت و کمی هم به فکر آخرت افتاد.

  برای پی بردن به محتوای برنامه های جذاب ماهواره ای که هدف عمده پیام های ماهواره ای است، کافی است ببینیم رقابت این برنامه ها در چیست؟آیا جز در مجموعه های تلویزیونی و فیلم های سینمایی و سرگرم کننده است؟ این بدان معناست که برنامه های ماهواره ای، عمدتاً علمی و آموزشی نیست؛ از این رو، تبلیغات غربی، مبنی بر این که منع استفاده از ماهواره، به منزله مخالفت با آزادی و برنامه های علمی است، بی اساس است؛زیرا مسأله ممنوعیت آنتن های ماهواره ای، ممنوع کردن بخشی از معارف و یا فنون بشری نیست، مسأله اتخاذ تصمیم درباره یک است. « هجوم فرهنگی و سیاسی حساب شده »

شگردهای تبلیغی هنری برای نفوذ

 

به شگردهای گوناگون تبلیغی در برنامه های ماهواره ای، به اختصار اشاره می کنیم تا مشخص شود، آیا این برنامه ها به رشد جوامع بشری کمک می کند یا انحطاط اخلاقی آن ها را تسریع می بخشد:

  خبر و گزارش

 

با دقت در اخبار و گزارش ها و هم چنین مصاحبه هایی که در واقع، منابع اطلاعاتی بینندگان تلویزیون های ماهواره ای هستند، در می یابیم که آن ها همواره در انتخاب اخبار، سیاست را به شدت دنبال می کنند؛ از آن جمله: « سانسورحقایق » بزرگ نمایی واقعیت های کوچک برای پنهان کردن واقعیت های بزرگ تر؛انکار یا حذف بخشی از حقایق یک موضوع برای تحریف همه آن حقیقت؛ بیان یک حقیقت، همراه با تجز یه و تحلیل ویژه آن، برای تخریب اصل موضوعی دیگر؛ اظهار یک حقیقت و ترکیب آن با دروغ های گوناگون، برای محو آثار و پی آمدهای آن حقیقت؛ انتخاب واژه های منفی برای بیان یک حقیقت ارزشمند، با هدف ایجاد دافعه در شنوندگان، نسبت به آن حقیقت؛ القای اندیشه های خاص سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خبر و گزارش » نظامی، تاریخی و علمی، در قالب تخریب شخصیت های مفید و ترویج عناصر فاسد، به وسیله انتشار مطالبی درباره آن ها.

هر کس با این منابع به اصطلاح خبری مرتبط شود، گرچه فقط اندکی از دروغ پراکنی ها وتحریفات آن ها را به مرور زمان باور کند و اندیشه های خود را بر اساس آن بنا نهد، خواسته یا ناخواسته از اهداف آن ها پیروی خواهدکرد؛ بویژه با توجه به برخی اصول روان شناسی، در شکل گیری برداشت ها که حتی اگر اطلاعات درست بعدی هم در اختیار مخاطبان قرار گیرد، اطلاعات نادرست اولیه اثر خاص خ ود را خواهد بخشید.

میزگردها و بمباران فرهنگی

 

مباحث اجتماعی و فرهنگی و حتی مسائل دینی و اخلاقی در توضیح »،« نظرسنجی » ،« میزگرد » ،« طرح نظریه » ،« مصاحبه » قالب های و مانند آن، پی آمدهای ویرانگری به همراه د ارد و نمی توان « کارشناسان را تبادل فرهنگی نامید؛زیرا گویندگان این برنامه ها متکلم وحده هستند و مخاطبان، فقط شنونده و بیننده .

آن ها هرگز افکار و نظریات مخاطبان را منعکس نمی کنند؛بلکه چنان بیننده را با نظریات مشابه و رنگارنگ، بمباران فکری می کنند که فرصت تأمل و مقایسه حق و باطل را از او می گیرند.

فیلم ها و مجموعه های تلویزیونی که بیش ترین بیننده را از طیف های گوناگون در سراسر جهان دارد، عمدتا ترکیبی از چند موضوع و عامل را در قالب های گوناگون عرضه می کنند:

۱- خدشه دار کردن هر آن چه بر ای انسان ها تا کنون مقدس و خدشه ناپذیر بوده است.

۲- محور قرار دادن برهنگی زنان و شهوت گرایی مردان و خلاصه کردن رابطه زن و مرد به مسأله لذت جنسی.

۳- القای نا امیدی از آینده بشریت و ایجاد یأس از روند تاریخ و حرکت جوامع بشری .

۴- ایجاد ترس و وحشت در بیننده در اثر تماشای صحنه های هولناک با بهره گیری از تغییر نور و رنگ تصاویر و پخش آهنگ های هیجان آور به منظور تحریک اعصاب بینندگان تا در نهایت، اراده و استحکام روانی را از او سلب کنند.

۵-توجیه خشونت های وحشیانه به مثابه راه حل نهایی برای رفع اختلافات میان آدم یان، حتی در قالب فیلم های کارتونی و بازی های رایانه ای.

۶- عادی نشان دادن توطئه های رنگارنگ، فتنه گری ها، کلاهبرداری ها و همه رذایل اخلاقی، در قالب ارتباط میان شخصیت های فیلم ها که پدیدآورنده بدبینی و سوء ظن در بیننده نسبت به دیگران می شود.

۷- ترویج فحشا و منکرات در زشت ترین نوع آن در قالب داستا ن های جذاب و به کمک توجیهات روان شناسانه، نظیر انواع تجاوزات جنسی، هم جنس بازی و….. .

۸- ایجاد نا امیدی نسبت به اجرای ارز ش های انسانی و فضایل اخلاقی در جوامع بشری.

۹- القای برتری های نژادی یهود بر دیگران و تحریک قوم ها و نژادها و ملت ها علیه یکدیگر.

۱۰-القای برتری غربی ها در برابر شرقی ها و یا القای برتری نظام های سیاسی غرب در برابر غیر آن و ترویج افکار انسان مداری به جای خدامحوری در برابر اندیشه های الهی که در بسیاری از فیلم ها جلوه گری می کند.

تقابل فرهنگ دینی و غربی در برنامه های ماهواره ای توجه به نمونه هایی از فرهنگ مهاجمان، ادعای ما را تأیید می کند:

 در فرهنگ ما پوشیدگی ارزش است؛ در فرهنگ غربی، برهنگی ارزش و عامل ارتقای شخصیت زن می باشد؛ رازداری و پرده پوشی در مسائل شخصی برای ما یک فضیلت است؛ در برنامه های تلویزیونی غرب، افشاگری و پرده دری، نشانه شجاعت و استحکام شخصیت افراد به شمار می رود؛

 ما عفاف و پرهیز از جلوه گری زنان را ارج می نهیم؛ آن ها جلوه گری و خودآرایی زنان را بالاترین امتیاز تلقی می کنند؛

 ما تفاهم، حفظ آرامش و صلح را در میان افراد، اعم از پیران، جوانان و کودکان، در کنار پیروی از ارزش های دینی ضروری می شناسیم؛ اما آنان همواره در پی طرح اختلاف و تضاد میان نسل های تکیه بر تضاد و جامعه هستند و تشنج گرایی را با پیروی از اصل دنبال می کنند؛ تضارب میان نسل ها  ایثارگری و حفظ منافع دیگران در مکتب و فرهنگ ما ارز ش والایی دارد؛ ولی در فرهنگ غرب، فردگرایی و امتیاز طلبی، محور همه کارها است؛

 ما کمال جویی، ارزش گرایی و معنویت طلبی را موجب سعادت می دانیم؛ آن ها بیننده را به سوی سرگرمی های بی ارزش، لذت های زود گذر، رؤیاهای دروغین و مادی گری محض سوق می دهند؛جلوه ای آسمانی دارد؛ اما آنها عشق را در ،« عشق » برای ما حیوانی ترین مرحله ممکن، تعبیر و تفسیر می کنند؛

خلاصه آن که، همت ما در شکوفایی استعدادهای خدادادی انسان ها، تقویت قوه عقلانی وتهذیب نفسانی است؛ در حالی که تلاش غربی ها برخاسته از فرهنگشان در تحریک قوای نفسانی وتخریب نیروهای فطری و الهی بشر می باشد.

author ۹ تیر ۱۳۹۳
author 230 views