اسلم دیلمی، دیگر برده ای دربند نبود، بلکه او با گوشه نظر اربابش تبدیل به کاتبی شده بود که قلم را از بند رسـته و امروز رجز «أمیری حسـین و نعم الأمیرش« پس از گذشته سال ها از بند ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان