ملی پوشان اسکی روی چمن ایران امیدوارند به لطف میزبانی در پیست دیزین بتوانند مدال های گذشته را تکرار کنند و موفقیت های خود در این رشته را تداوم ببخشند.

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: شاید کسب مدال جهانی در ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان