رئیس سازمان ادارای استخدامی درباره تغییر ساعات کاری ادارات گفت: ۴۴ ساعت کار تکلیف قانونی است و پیشنهاد ما این بود که بعد از ساعت یک بعدازظهر و دستگاه هایی که در تهران هستند، به صورت دورکاری باشند اما ...

به ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان