مشاور وزیر کشور در امور فناوری با اشاره به تدوین آئین نامه تولید دانش بنیان گفت: بازیگران علم و فناوری باید وارد حوزه اقتصاد شده و سپس در عرصه های اصلی اقتصاد کشور مشارکت کنند.

...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان