رئیس مرکز ملی نظام کیفیت و استانداردهای اتمی ایران گفت: تمام صنعت هسته ای درگیر فرایند استانداردسازی شده و مقرر شده است تا نظام استانداردسازی به صورت یک نظام یکپارچه تشکیل و دنبال شود.

به گزارش ایسنا، مرکز ملی نظام کیفیت ...

جواد کریمی ثابت گفت: یکی از ملزومات اصلی توسعه علوم و فناوری های نوین و پیشرفته، گسترش زیر ساخت های مگاساینس است.

به گزارش ایسنا، جواد کریمی ثابت، معاون سازمان انرژی اتمی ایران در سخنرانی با موضوع «زیرساخت های مگاساینس» ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان