شرکت کار و تامین متعلق به سازمان تامین اجتماعی جهت تامین نیروی انسانی مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان آزمون تامین نیرو برگزار می نماید. داوطلبان محترم می توانند جهت اطلاع از شرایط ثبت نام و برگزاری آزمون از تاریخ 26 شهریور به سایت شرکت کار و تامین به آدرس Karotamin.ir مراجعه نمایند.

(آزمو ن تامین نیروی انسانی اداره کل تامین اجتماعی استان های خراسان رضو ی و گیلان)
شرکت کار و تامین متعلق به سازمان تامین اجتماعی در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز اداره کل تامین اجتماعی استان ها ی خراسان رضو ی وگیلان به صورت قرارداد موقت شرکتی،  نیرو جذب نماید.
علاقمندان واجد شرایط می توانند جهت اطلاع از شرایط ثبت نام و برگزاری آزمو ن به سایت شرکت کار و تامین به آدرس karotamin.ir مراجعه نمایند . 
1 -  مراحل شرکت در آزمون: 
الف -ثبت نام آزمون کتبی از روز یکشنب ه:  27/ 06/ 1401 ساعت 00:16 عص رلغایت ساعت 00:24 روز شنبه مورخه:  02/ 07/ 1401 ب- تاریخ برگزاری آزمون کتبی استان خراسان رضوی، مشهد : ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 07/ 07/ 1401 در شهر مشه د ج - تاریخ برگزاری آزمون کتبی استان گیلا ن، لنگرود: ساعت 10 صبح روز پنجشنب ه 07/ 07/ 1401 در شهر لنگرو د
‌د – تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه آزمون از ساعت 10 صبح روز ی کشنبه 03/ 07/ 1401 تا ساعت 24 روز سه شنبه 05/ 07/ 1401 تذکر :  محل برگزاری آزمون در شهر های مشهد و لنگرود در کارت ورو د به جلسه داوطلبان درج خواهد گردید .
کلیه متقاضیان ضرورت دارد در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرایط و ضوابط آزمون و فراهم نمودن مدارک و اطلاعاتنسبت به ثبت نام در آزمون فوق اقدام نمایند بدیهی است آزمون مذکور در روز پنجشنبه 07/ 07/ 1401 برگزار می گردد.  
‌ه - آدرس و لینک سامانه ثبت نام آزمون در سایت شرکت کار و تامین به آدرس: karotamin.ir  اعلام خواهد شد  . 
2 -  اقدامات مورد نیاز قبل از ثبت نام اینترنتی : 
الف – واریز مبلغ: 000 / 700/1 ریال) یکصد و هفتاد هزارتومان ( از طریق درگاه اینترنتی شرکت کار و تامین  ب  – تهیه عکس پرسنلی و آپلود عکس در سایت هنگام ثبت نام 
ج  – ثبت نام در سایت karotamin.ir 
توجه: لطفا در هنگام ثبت نام،) به ویژ ه افراد ی که در کافی نت ها ثبت نام می کنند( در انتخاب عنوان شغ ل،  محل وشهر مورد تقاض ا،  دقت لازم را مبذول فرمایید . 
3 -  کلیات: 
1 -  جذب نیرو صرفا بصورت قرارداد موقت شرکتی و بدون تعهد رابطه استخدامی می باشد. 
2 - وجه واریزی بابت ثبت نام تحت هیچ عنوان عودت داده نخواهد شد. 
3 –درهرمرحله از آزمون یا پس از جذب، چنانچه خلاف اطلاعات اعلام شده محرز گردد، داوطلب از انجام مراحل بعدی محرومخواهد شد. 
4 - کلیه متقاضیان از هر شهر استان های خراسان رضوی،گیلان حق ثبت نام) در استان محل تولد یا محلزندگی خود(  و شرکت در آزمون را دارند، لیکن پذیرش بر اساس ظرفیت هر شه ر با لحاظ کردن شرط بومی،  بر اساس با لاترین نمره مکتسبه کتبی و مصاحبه و آزمون عملی جهت آشپز و کمک آشپ ز صورت می پذیرد. 
تذکر 1: با عنایت به ماده 24 بخشنامه شماره 24510 مورخه 10/ 05/1400 سازمان اداری و استخدامی کشور ، داوطلب بومی شهرستان، به داوطلبی اطلاق می گردد که متولد یا ساکن با سابقه 10 سال سکونت در همان شهرستان محل تقاضا باشد . نمره مکتسبه داوطلب بومی شهرستان در آزمون کتبی با ضریب 1.4 )باستثناءمراکز استانه ا ( محاسبه و ملاک عمل قرار خواهد گرفت . 
تذکر بومی بودن افراد از طریق شرایط  ذیل احراز می گردد: 
داوطلب بومی به داوطلبی اطلاق می گردد که متولد یا ساکن با سابقه ده سال سکونت در همان شهرستان مورد تقاضا باشد . 
الف – شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا یکی باشد . 
ب–  استفاده از اولویت بومی از طریق سکونت به موجب تائید ساکن بودن و حداقل ده سال سکونت با ارائه استشهاد محلی ممهور بهمهر نیروی انتظامی ) پاسگاه یا کلانتری محل (، در شهرستان مورد تقاضا خواهد بود. 
تبصره : داشتن گواهی تحصیل در مقاطع ابتدایی ، راهنمایی یا دبیرستان در شهرستان محل مورد تقاضا با تائید اداره آموزش و پرورششهرستان مربوطه می تواند به عنوان تمام یا قسمتی از سابقه ده سال سکونت به شرط ارائه استشهاد محلی بر تائید ساکن بودن فعلیفرد در شهرستان محل مورد تقاضا ملاک محاسبه قرار گیرد. 
5 - در مرحله اول آزمون کتبی به میزان حداکثر سه برابر ظرفیت و با توجه به ظرفیت هر شهرستان پذیرش اولیهانجام خواهد شد و سپس بر اساس نتایج مصاحبه و نمره آزمون کتبی، گزینش نهایی انجام خواهد شد. )لازم به توضیحاست وزن نمره آزمون کتبی 50 درصد و وزن نمره مصاحب ه50 درصد می  باشد(.  
6 –مشاغل مورد نیاز :  
الف  –استان خراسان رضوی،  آشپز،کمک آ ش پز،  خدمه آشپزخان ه و توزی ع             ب - استان گیلان، خدمتگزار ) نیروی خدماتی  ( 
            
7 - سوالات آزمون ا زمجموعه های:
ال ف - جزوه آشنایی اجمالی با سازمان تامین اجتماعی،  ب - معارف اسلامی،  ج - ایمنی و بهداشت،  د - قانون کا ر،  ه - کتابچهآموزشی خدمات خواهد بود. 
تبصر ه 1:  سوالات بصورت چهارگزینه ای و آزمون نمره منفی دارد. به این صورت که به ازای هر 3 پاسخ غلط یک پاسخ  ص حیححذف خواهد شد.
تبصره 2: منابع آزمون در سایت شرکت کار و تامین به آدرس karotamin.ir قابل دسترس داوطلبان محترم می باشد. 
4 - شرایط عمومی داوطلبان آزمون: 
1 - داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2 -  اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
3 – التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
4 – انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم برای مردان) دارندگان کارت معافیت پزشکی لازم است توسط طب کارجهت شغل مربوطه مورد تائید قرار گیرند. ( 
5 - داشتن سلامتی جسمی و روانی و عدم اعتیاد به مواد مخدر ) فاقد معلولیت جسمی با تایید مراکز معتبر طب کار(  
6 - دارا بودن گواهی فراغت از تحصیل و توانایی های لازم برای انجام وظایف و مسئولیت های شغل ی
7 - نداشتن سابقه محکومیت جزایی موث ر
8 – عدم وجود هر گونه ممنوعیت استخدام در دستگاه های اجرایی توسط آراء مراجع قضایی و دی صلاح
9 – داوطلبان نباید جزء نیروهای بازخرید خدمت دستگاه های اجرایی و بازنشسته باشند. 
10 – عدم اشتغال و همچن ین نداشتن تعهد انجام کار در سایر سازمان ها، شرکت های دولت ی و سازمان ها ی وابسته به دولتو موسساتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است به هنگام انعقاد قرارداد و شروع به کا ر
تذکر1: ملاک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل ، معافیت دایم و پایان خدمت نظام وظیفه و محاسبه سنداوطلبان آخرین روز ثبت نام می باشد. 
تذکر 2 : ملاک زمان فراغت از تحصیل تاریخ فارغ التحصیلی مندرج در گواهینامه موقت یا دانشنامه می باشد. 
11 - شرایط سنی داوطلبان :  
الف  –استان خراسان رضوی،  آشپز،کمک آ ش پز،  خدمه آشپزخان ه و توزی ع،  حداقل سن 20 و حد اکثر 26 سال می باشد.  )آشپزو سرآشپز حداکثر 30 سال(       
ب - استان گیلان، خدمتگزار ) نیروی خدماتی(  ،  حداقل سن 20 و حد اکثر 26 سال می باشد . 
تذک ر1: برای آقایان با توجه به مدت خدمت نظام وظیفه، به سن اضافه نخواهد شد . 
معافیت سنی سهمیه های آزمون به شرح زیر است : 
الف  - جانبازان ، آزادگان ، فرزندان شهداء ، فرزندان جانبازان  ب یس ت و پنج درصد) 25%( و بالاتر و فرزندانآزادگان ی ک سال اسارت و بالاتر از شرط حداکثر سن معاف  م ی باشند.
تذکر 2: با هدف حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ، به ازای تاهل یکسال و نیز داشتن هر فرزند به میزانیکسال و حداکثر تا سقف 5 سال به سقف سن داوطلبا ن اضافه خواهد شد. 
12 – موارد ذیل نیز به حداکثر سن داوطلبان اضافه خواهد شد: 
مستفاد از قانون اصلاح حداکثر سن مصوب 1371 و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400، موارد ذیل بهشرط ارائه مدارک و مستندات لازم از مراجع ذیرب ط قبل از مرحله مصاحبه ، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد ش د: 
- پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال؛
- داوطلبانی که در جبه هها به طور داوطلبانه خدمت نمودهاند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن ویا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبه هها؛
- داوطلبانی که به صورت غیررسمی و تما موقت در وزارتخان هها و موسسات و شرک تهای دولتی، بانکها و شرک تهای تحتپوش ش آنها، شرک تهای بیم ههای دولتی، شهردار یها و موسسات و شرک تهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر ناماست،  موسسات و شرک تهای ملی و مصادره شده که به نحو ی از بودجه و کمک دولت استفاده م یکنند، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش آنها از تاریخ 22/ 11/ 1357 به خدمت اشتغال داشت هاند ؛ و نهاد های عمومی غیر دولتی و شرکت هایوابسته ، به میزان مدت خدمت غیررسمی آ نه ا
- به ازای تاهل به میزان یک) 1( سال و نیز داشتن هر فرزند به میزان یک )1( سال و حداکثر تا سقف پنج)  5( سال )موضوعقانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت( ؛
تذکر1: ملاک عمل برای م حاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، معافیت دایم و پایان خدمت نظام وظیفه و محاسبه  سنداوطلبان آخرین روز ثبت نام میباش د.
تذکر2: ملاک زمان فراغت از تحصیل تاریخ فارغالتحصیلی مندرج در گواهینامه موقت یا دانشنامه میباش د.

5 – تذکرات مهم : 
الف  -  جذب و ب هکارگیری افراد ، ب ه صـورت قرارداد موقت شـرکت ی و بدون تعهد رابط ه استخدامی م یباشد .
‌ب - داوطلبان صرفا در صورت ی م یتوانند در آزمون ثب تنام نمایند ک ه مدرک تحصیل ی، مقط ع و رشت ه تحصیل ی آنان مطاب ق باعناوین مدرک تحصـیل ی،  مقط ع و رشـت ه مندرج در شـرای ط احراز مشـاغل قید شـده در این دفترچه بوده و همچنین عنوانمدرک تحصیل ی ثب تنام ی مقط ع و رشت ه در مت ن گواهینام ه موق ت تحصیلی عینا درج گردیده باشد.
‌ج - دارندگان مدارک تحصیلی پایینتر از مقاط ع تحصیل ی اعلا م شده در شرای ط احراز مشاغل مذکور دراین دفترچ ه و همچنی ن مدارک تحصیل ی معادل و افتخاری، ح ق شرک ت در آزمون را ندارند.
‌د - افراد دارای مدارک بالاتر از مقاط ع تحصــیل ی اعلا م شــده، برای شــرک ت در آزمون م یبایســت مدرک مقط ع تحصـیل یذکر شـده در این دفترچ ه را داشـت ه باشـند. بدیه ی اسـت انعقاد قرارداد انجام کار معین با پذیرفت هشـدگان بر اساس مقاط عتحصیل ی مندرج در این دفترچه  صورت می پذیرد. 
‌ه - داوطلبان پذیرفته شده میبایست ســـلامت جسمـــانی و روانـــ ی و توانای ی برای انجام کاری ک ه ب هکارگیری میشوند راداشت ه باشند. 
‌و - مسـئولی ت ناش ی از عدم رعای ت دقی ق ضواب ط و شرای ط اعلا م شده در مفاد آگه ی و یا ارائ ه مدارک ب ه صورت ناق ص در زمانبررسـ ی مدارک، مصـاحب ه و گزین ش و یا هرگونه مغایرت بین اطلاعاتی که داوطلب در زمان تکمیل تقاضانامه ثبت نام اعلاممی نمای د بر  عهده وی خواهد بود و چنانچ ه در هر مرحل ه از جذب، محرز شـود داوطل ب اطلاعات خلاف واق ع اظهار نموده و یافاقد شـرای ط مندرج در این دفترچه باشـد و یا در صـورت بروز هرگون ه اشــتباه در فرآیند آزمون ک ه منجر ب ه ورود داوطل ب ب همرحل ه بعدی شــده باشــد، هیچ گونه حق و امتیازی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد و از انجام مراح ل بعدی محروم گردیدهو در صورت انعقاد قرارداد انجام کار معی ن، قرارداد مذ کو ر لغو و بلااثر بوده و داوطلب حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب مینماید.  
6 - الزامات، امتیازات و سهمیه های قانونی
با هدف حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ، به ازای تاهل 2%  و نیز داشتن هر فرزند به میزان 2%  و حداکثرتا سقف 10% به مجموع نمره کتبی و مصاحبه داوطلبان اضافه خواهد شد .

جدول عناوین شغلی:

جدول فهرست عناوین شغلی و مدارک تحصیلی مورد نیاز – آزمون جذب مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان

خدمتگزا ر:دیپلم ) گواهینامه پایان تحصیلات متوسطه در یکی از شاخه های " نظری مشتمل

بر رشته های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم و معارف اسلامی، ادبیات علومانسانی"، " فنی و حرفه ای " و "  کار و دانش "  (

7 - محل های مورد نیاز استان گیلان :

بیمارستان شهید املاکی تامین اجتماعی لنگرود

یک نفر زن     5 نفر مرد

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان