ماهی قرمز در صورت رعایت نکردن بهداشت فردی توسط افراد در زمان خرید یا تعویض آبِ آن، یکی از ناقلان بیماری های مشترک به انسان است که با رعایت برخی نکات می توان از این احتمال جلوگیری کرد. در مرحلۀ نخست ...

گرافیک: پدرام آقایی

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان