در حال بارگذاری... لطفا صبر کنید.

با حضور محمد اسلامی در غرفه سازمان انرژی اتمی در نمایشگاه روایت خدمت و دستاوردهای دو ساله دولت مردمی از رادیونوکلوئید سزیم ۱۳۷؛ جدیدترین رادیوداروی تولید شده در این سازمان رونمایی شد.

به گزارش ایسنا، سازمان انرژی اتمی هسته پرتوزای سزیم ۱۳۷ که دارای ارزش های اقتصادی، فناوری، دانش بنیانی و کاربردهای متعدد است را در مقیاس آزمایشگاهی به تولید رسانده و بخش مهمی از نیاز کشور به چشمه های صنعتی را رفع کرده است.
این رادیونوکلوئید که نیمه عمری برابر با ۳۰ سال دارد، به صورت طبیعی وجود ندارد و در اثر فعالیت های راکتور و عمدتاً در سوخت هسته ای مصرف شده و پسماندهای پرتوزا یافت می شود.


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان