معاون سیاسی وزیر کشور گفت: بنای ما در وزارت کشور بر این است که در بحث احزاب زمینه‌های ارتقای مشارکت سیاسی در کشور را فراهم کنیم. به گزارش ایسنا، محمدباقر خرمشاد طی سخنانی در همایش خانه احزاب ایران که با موضوع منافع ملی ایران در مذاکرات وین برگزار شد، اظهار کرد: اینکه احزاب فعال در