نظر عارف درباره ریاست مجلس

علیرضا خامسیان مسئول روابط عمومی دفتر دکتر محمد رضا عارف گفت: آقای دکتر عارف نسبت به انتظاراتی که مردم دارند پاسخگو هستند و بخشی ازاین انتظارات درباره مدیریت مجلس آینده است .