راهکارهایی ساده برای افزایش مشارکت مردمی در انتخابات

تشکل‌های دغدغه مند و فعال در ایران می‌توانند با راهکارهایی همچون فعالیت در فضای مجازی، تولید تراکت با مضمون و محتوای ملی‌گرا و بومی، پشت ماشین‌نویسی، تعیین آهنگ پیشواز، بهره‌گیری از شخصیت کاریزمای سردار سلیمانی و چندین راهکار دیگر بر شورونشاط حماسه انتخابات ۲۸ خرداد بیفزایند.