زنگنه عامل اصلی کاهش مجدد قیمت نفت / رجزخوانی ژنرال های نفتی برای کاهش مجدد قیمت نفت / دیپلماسی نفتی زنگنه، در راستای منافع ایران است یا امریکا؟

بیزینس اینسایدر از برجسته ترین وب سایت های خبری امریکا در حوزه اقتصاد، بیژن زنگنه را عامل اصلی کاهش دوباره قیمت نفت در بازارهای جهانی دانست.