صدور مجوز به یک کتاب ضد دینی به بهانه تاریخ آذربایجان/ از توهین به روحانیت تا تفسیر عجیب از قراردادهای گلستان و ترکمانچای

اخیرا کتابی با عنوان تاریخ ۹۰ ساله ی آذربایجان (از عباس میرزا تا شیخ محمد خیابانی) با مجوز اداره فرهنگ و ارشاد و توسط یکی از ناشرین در تبریز ترجمه و منتشر شده است.