در زمان تحریم، شهید شهریاری با اتکا بر مقاومت داخلی، گره علمی هسته ای را باز کرد/کشور راهی جز مقاومت ندارد

جانشین سردار سلیمانی اضافه کرد : در زمان تحریم ایران برای تولید غنی سازی ۲۰ درصد از لحاظ علمی مشکل داشت شهید شهریاری بود که با تکیه بر مقاومت و با علم خود مسیر پیشرفت کشور در انرژی هسته ای را باز کرد.