شوخی‌های رسانه‌ای در مورد با ارزش‌ترین مخلوقات خداوند گام اول دشمن درتغییر محتوای باطنی جوانان

امام جمعه کومله، شوخی های رسانه ای در مورد با ارزش ترین مخلوقات خداوند و پدر و مادر را قدم اول دشمن در تغییر محتوای باطنی جوانان دانست و گفت: ما نباید از شوخی های رسانه ای غافل شویم و این هشدار جدی است.

مساجدی که در آن صرفا نماز اقامه میشود نمی توان انتظار شرکت گسترده جوان را داشت

سلیمانی کاهش معنویت و دل مشغولی جوان به مسائل حاشیه ای و کاذب را مانع حضور آنها در مسجد دانست و تاکید کرد: اگر در مسجدی فقط نماز جماعت به صورت خشک برقرار باشد نمی توان انتظار شرکت گسترده جوان را در مسجد داشت.